Xe Xuân Tráng Limousine

1/ Xe Xuân Tráng Limousine

Chuyến 08h00

Giá vé: 220.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 08:00

Giờ đến: 12:00

Thời gian chạy: 4h00′

Điểm khởi hành: Số 35 Nguyễn Tuân

Điểm đến: Văn phòng Mộc Châu

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Lưu ý

Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến. Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

08:00• Số 35 Nguyễn Tuân

08:05• Cổng số 6 Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Điểm trả

12:00• Văn phòng Mộc Châu

12:00• Thị trấn Mộc Châu

 

Chuyến 17h30

Giá vé: 220.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 17:30

Giờ đến: 21:30

Thời gian chạy: 4h00′

Điểm khởi hành: Số 35 Nguyễn Tuân

Điểm đến: Văn phòng Mộc Châu

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Lưu ý

Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến. Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

17:30• Số 35 Nguyễn Tuân

17:35• Cổng số 6 Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Điểm trả

21:30• Văn phòng Mộc Châu

21:30• Thị trấn Mộc Châu

 

Chuyến 11h30

Giá vé: 220.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 11:30

Giờ đến: 15:30

Thời gian chạy: 4h00′

Điểm khởi hành: Số 35 Nguyễn Tuân

Điểm đến: Văn phòng Mộc Châu

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Lưu ý

Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến. Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

11:30• Số 35 Nguyễn Tuân

11:35• Cổng số 6 Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Điểm trả

15:30• Văn phòng Mộc Châu

15:30• Thị trấn Mộc Châu

 

Chuyến 16h00

Giá vé: 220.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 16:00

Giờ đến: 20:00

Thời gian chạy: 4h00′

Điểm khởi hành: Số 35 Nguyễn Tuân

Điểm đến: Văn phòng Mộc Châu

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Lưu ý

Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến. Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

16:00• Số 35 Nguyễn Tuân

16:05• Cổng số 6 Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Điểm trả

20:00• Văn phòng Mộc Châu

20:00• Thị trấn Mộc Châu

 

Chuyến 14h00

Giá vé: 220.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 14:00

Giờ đến: 18:00

Thời gian chạy: 4h00′

Điểm khởi hành: Số 35 Nguyễn Tuân

Điểm đến: Văn phòng Mộc Châu

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Lưu ý

Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến. Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

14:00• Số 35 Nguyễn Tuân

14:05• Cổng số 6 Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Điểm trả

18:00• Văn phòng Mộc Châu

18:00• Thị trấn Mộc Châu

 

Chuyến 13h00

Giá vé: 220.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 13:00

Giờ đến: 17:00

Thời gian chạy: 4h00′

Điểm khởi hành: Số 35 Nguyễn Tuân

Điểm đến: Văn phòng Mộc Châu

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Lưu ý

Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến. Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

13:00• Số 35 Nguyễn Tuân

13:05• Cổng số 6 Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Điểm trả

17:00• Văn phòng Mộc Châu

17:00• Thị trấn Mộc Châu

 

Chuyến 09h00

Giá vé: 220.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 09:00

Giờ đến: 13:00

Thời gian chạy: 4h00′

Điểm khởi hành: Số 35 Nguyễn Tuân

Điểm đến: Văn phòng Mộc Châu

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Lưu ý

Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến. Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

09:00• Số 35 Nguyễn Tuân

09:05• Cổng số 6 Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Điểm trả

13:00• Văn phòng Mộc Châu

13:00• Thị trấn Mộc Châu

 

Chuyến 10h00

Giá vé: 220.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 10:00

Giờ đến: 14:00

Thời gian chạy: 4h00′

Điểm khởi hành: Số 35 Nguyễn Tuân

Điểm đến: Văn phòng Mộc Châu

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Lưu ý

Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến. Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

10:00• Số 35 Nguyễn Tuân

10:05• Cổng số 6 Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Điểm trả

14:00• Văn phòng Mộc Châu

14:00• Thị trấn Mộc Châu

 

Chuyến 06h00

Giá vé: 220.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 06:00

Giờ đến: 10:00

Thời gian chạy: 4h00′

Điểm khởi hành: Số 35 Nguyễn Tuân

Điểm đến: Văn phòng Mộc Châu

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Lưu ý

Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến. Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

06:00• Số 35 Nguyễn Tuân

06:05• Cổng số 6 Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Điểm trả

10:00• Văn phòng Mộc Châu

10:00• Thị trấn Mộc Châu

 

Chuyến 07h00

Giá vé: 220.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 07:00

Giờ đến: 11:00

Thời gian chạy: 4h00′

Điểm khởi hành: Số 35 Nguyễn Tuân

Điểm đến: Văn phòng Mộc Châu

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Lưu ý

Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến. Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

07:00• Số 35 Nguyễn Tuân

07:05• Cổng số 6 Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Điểm trả

11:00• Văn phòng Mộc Châu

11:00• Thị trấn Mộc Châu

 

Chuyến 15h00

Giá vé: 220.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 15:00

Giờ đến: 19:00

Thời gian chạy: 4h00′

Điểm khởi hành: Số 35 Nguyễn Tuân

Điểm đến: Văn phòng Mộc Châu

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Lưu ý

Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến. Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

15:00• Số 35 Nguyễn Tuân

15:05• Cổng số 6 Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Điểm trả

19:00• Văn phòng Mộc Châu

19:00• Thị trấn Mộc Châu

 

Chuyến 19h00

Giá vé: 220.000đ/vé

Loại xe: Limousine 9 chỗ VIP

Giờ khởi hành: 19:00

Giờ đến: 19:00

Thời gian chạy: 4h00′

Điểm khởi hành: Số 35 Nguyễn Tuân

Điểm đến: Văn phòng Mộc Châu

Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh

Lưu ý

Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến. Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

19:00• Số 35 Nguyễn Tuân

19:05• Cổng số 6 Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Điểm trả

23:00• Văn phòng Mộc Châu

23:00• Thị trấn Mộc Châu

Điện thoại liên hệ: 1900 6772

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *